Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definitie van begrippen
Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Levering
Artikel 7 - Herroepingsrecht
Artikel 8 - Verplichtingen tijdens de bedenktijd
Artikel 9 - De prijs en de betaling
Artikel 10 - Uitvoering van een overeenkomst en extra garantie
Artikel 11 - Garantie en klachten
Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Lopende prestatieovereenkomst: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
Artikel 16 - Belastingen en heffingen
Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden
Artikel 18 - Uitvoering van het herroepingsrecht consument

Artikel 1 - Definitie van begrippen

In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een contact waarbij de klant-consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
1.2 ''Handelaar - Ondernemer'': GIZELY, een handelsnaam. De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.3 "Consument": de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep;
1.4 ''Klant'': de bedrijfsentiteit of natuurlijke persoon, zijnde een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met GIZELY of voornemens is de product(en) van GIZELY te kopen.
1.4 ''Partijen'': GIZELY en Klant
Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
1.5 Dag: kalenderdag;
1.6 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
1.7 "Website" https://www.gizely.com/

Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer

Adres van het bedrijf:
GIZELY
Keurenplein 41 Box G9486
1069 CD Amsterdam
Kamer van Koophandel: 89691253
BTW-nummer: NL004757173B55
Klantenservice e-mail: customerservice@gizely.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant-consument akkoord met de algemene voorwaarden.
3.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant-consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
4.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij aan GIZELY verstrekt en waarop GIZELY haar aanbod baseert.
4.4 Alle aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1 Indien de klant-consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant-consument de overeenkomst ontbinden.
5.2 Indien wij om welke reden dan ook niet in staat zijn uw bestelling uit te voeren, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten. Als we de betaling voor de bestelling al hebben ontvangen, zullen we proberen het toepasselijke bedrag terug te betalen via dezelfde methode als waarmee de betaling is verricht. Als om welke reden dan ook alternatieve regelingen nodig zijn, zullen we u daarvan op de hoogte stellen en u vragen contact op te nemen met de klantenservice van GIZELY.
5.3 GIZELY behoudt zich het recht voor uw bestelling niet te accepteren in het geval, bijvoorbeeld, dat we geen autorisatie voor betaling kunnen krijgen, dat er verzendbeperkingen gelden voor een bepaald artikel, dat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitscontrole en wordt teruggetrokken.
5.3 Een orderbevestiging door GIZELY wordt beschouwd als een juiste en volledige weergave van de bestelling. Als GIZELY begint met de levering van de producten, of een factuur stuurt, worden deze handelingen gelijkgesteld met een orderbevestiging.

Artikel 6 - Levering

6.2 Zodra de bestelling is geplaatst en de betaling is afgerond, ontvangt u uw artikel(en) binnen maximaal 10 dagen. De levertijden worden slechts als richtlijn gegeven, en houden geen rekening met mogelijke vertragingen veroorzaakt door betalingsautorisatie en/of beschikbaarheid van de voorraad, maar niet later dan 30 dagen. Indien de bestelling vertraging oploopt, wordt de klant-consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In dat geval heeft de klant-consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6.3 GIZELY zal de producten leveren op het adres dat klant-consument heeft opgegeven.
6.4 De producten zijn voor eigen rekening en risico vanaf het moment dat klant-consument de producten heeft ontvangen.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1 De klant-consument kan een overeenkomst voor de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. GIZELY mag de klant-consument vragen naar de reden van de herroeping, maar mag de klant-consument niet dwingen tot opgave van zijn reden(en).
7.2 Artikel 7.1 is ook van toepassing op klant-consument, niet zijnde consument.
7.3 Indien de klant-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de volledige kosten of terugzending voor zijn rekening, zowel bij verkoop als bij diensten.
7.4 Indien de klant-consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product aan GIZELY kenbaar te maken. De klant-consument dient het product of de producten binnen veertien (14) dagen nadat hij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht terug te sturen. De klant-consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
7.5 Indien de klant-consument na afloop van de herroepingstermijn van veertien (14) dagen niet heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan GIZELY heeft teruggezonden, wordt de koop een feit.

Artikel 8 - Verplichtingen tijdens de bedenktijd

8.1 Indien de klant-consument een bedrag heeft betaald, zal GIZELY dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na annulering terugbetalen, op voorwaarde dat de goederen reeds door GIZELY zijn ontvangen.
8.2 GIZELY gebruikt hetzelfde middel van terugbetaling dat de klant-consument heeft gebruikt voor de betaling, tenzij de klant-consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de klant-consument kosteloos.

Artikel 9 - De prijs en de betaling

9.1 Alle prijzen op de website, orderbevestiging en op alle documentatie of correspondentie zijn in Euro en inclusief BTW.
9.2 De klant-consument is niet gerechtigd de betaling op te schorten.
9.3 GIZELY is gerechtigd onmiddellijk te factureren en de klant-consument om een vooruitbetaling te vragen.De levering van het/de product(en) gaat niet eerder in dan nadat de klant-consument de vooruitbetaling heeft voldaan.
9.4 Indien klant-consument niet (tijdig) betaalt, heeft GIZELY het recht de Overeenkomst te ontbinden. De klant-consument kan in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding.
9.5 GIZELY is gerechtigd de levering van product(en) op te schorten/uit te stellen tot het moment waarop klant-consument het eventueel verschuldigde bedrag, inclusief rente en kosten, volledig heeft voldaan.

Artikel 10 - Uitvoering van een overeenkomst en extra garantie

10.1 GIZELY staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 - Garantie en klachten

11.1 De klant-consument dient de geleverde zaken bij aflevering te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient hij (alvorens over te gaan tot terugzending aan GIZELY) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan GIZELY.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan GIZELY schriftelijk te worden gemeld.
11.2 De goederen dienen in de originele verpakking en nog in nieuwstaat te worden geretourneerd. Gebruik na ontdekking van het gebrek, schade ontstaan na de ontdekking van het gebrek, gebruik en/of doorverkoop na vaststelling van gebreken doen het recht op reclamatie vervallen en de product(en) volledig terugsturen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op de overeenkomsten tussen GIZELY en klant-consument is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die tussen GIZELY en klant-consument mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen GIZELY en klant-consument gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam.
12.3 De klant-consument heeft in afwijking van artikel 19.2 het recht elk geschil tussen partijen voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van GIZELY met betrekking tot een defect artikel is in alle gevallen beperkt tot vervanging of reparatie van het artikel of tot vergoeding van de schade, tot maximaal de oorspronkelijke koopprijs.
13.2 GIZELY aanvaardt geen enkele aanspraak met betrekking tot gevolgschade in welke vorm dan ook.
13.3 GIZELY is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de geleverde product(en) door klant-consument of voor gebruik van de geleverde product(en) waarvoor de aansprakelijkheid van GIZELY niet geldt.
13.4 GIZELY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van wassen, drogen, strijken, chemisch reinigen of andere vormen van behandeling van het geleverde product.
13.5 GIZELY adviseert de artikelen uit de collecties ''Festive Forever'' en ''Beachy Babe'' chemisch te reinigen.

Artikel 14 - Lopende prestatieovereenkomst: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging
14.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
14.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van die bepaalde tijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.
De consument kan de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten opzeggen:
a. te allen tijde en is niet beperkt tot een beëindiging op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode;
b. ten minste op dezelfde wijze als zij het zijn aangegaan;
c. te allen tijde met dezelfde kennisgevingstermijn als de handelaar voor zichzelf heeft bedongen.
Vernieuwing
14.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit inbegrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
14.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en betrekking heeft op de regelmatige bezorging van dag- en weekbladen, tijdschriften en magazines stilzwijgend worden verlengd voor een periode van maximaal drie maanden, indien de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige, maar minder vaak dan eenmaal per maand plaatsvindende levering van dag- en weekbladen en tijdschriften.
14.7 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor de reguliere van introductie dag- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnementen) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Termijn:
14.8 Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, kan de consument die overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand na een jaar, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

15.1 GIZELY behandelt alle persoonsgegevens (gegevens die direct of indirect leiden tot de identificatie van een natuurlijke persoon) volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ons privacybeleid.
15.2 Alle door de klant-consument verstrekte persoonsgegevens worden door GIZELY uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst/bestelling inclusief deze ''Voorwaarden'' en worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst/bestelling en de daarin overeengekomen doelen.
15.3 GIZELY neemt redelijke maatregelen om haar website veilig te maken. Alle credit/debit card transacties op deze site worden verwerkt met behulp van MOLLIE Payments, een veilige online betalingsgateway die uw kaartgegevens versleutelt in een veilige hostomgeving. Als u een geregistreerde GIZELY gebruiker bent, slaan wij uw credit/debit card gegevens veilig op in ons systeem. Deze gegevens worden volledig gecodeerd en alleen gebruikt voor het verwerken van kaarttransacties die door u zijn geïnitieerd.

Artikel 16 - Belastingen en heffingen

16.1 Alle landen binnen de Europese Unie worden verzonden op DDP-basis (Delivery Duty Paid), wat betekent dat belastingen en heffingen in de uiteindelijke prijs zijn inbegrepen. Belangrijke opmerking: sommige landen buiten de EU, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, vereisen betaling van invoerrechten bij aankomst van uw bestelling. GIZELY vergoedt deze kosten niet.

Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden

17.1 Klant-consument gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling voor de levering van producten bij GIZELY. Handelaar heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, te veranderen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op de volgende bestelling van de klant-consument.
17.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere verklaringen op grond waarvan GIZELY producten aan de klant-consument zal leveren zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij door GIZELY schriftelijk anders is bepaald.

Artikel 18 - Uitvoering van het herroepingsrecht consument

18.1 Indien klant-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient klant-consument dit binnen de bedenktijd van 14 dagen middels het modelformulier voor herroeping of middels een andere duidelijke verklaring aan GIZELY kenbaar te maken: returns@gizely.com
18.2 GIZELY heeft een retourbeleid dat u kunt vinden onder ''Klantenservice''.
18.3 Klant-consument stuurt het/de product(en) terug naar:
GIZELY
, Amsterdam
Nederland
18.4 Klant-consument draagt de kosten voor terugzending van het/de product(en) aan GIZELY. In ieder geval heeft de consument het product of de producten tijdig teruggestuurd als de klant-consument het product voor het einde van de bedenktijd terugstuurt.
18.5 Dit artikel is ook van toepassing op klanten die geen consument zijn.
18.6 De klant-consument stuurt het (de) product(en) terug met alle geleverde toebehoren, inclusief maar niet beperkt tot de aangehechte verzegeling en tad, en in originele staat en verpakking, conform de redelijke en duidelijke instructies.